• ธุรการทั่วไป
  • พนักงานส่งเอกสาร
  • พนักงานกราฟฟิก
  • ฝ่ายบุคคล
  • พนักงานขายสินค้า
  • เจ้าหน้าที่บัญชี
  • ช่างติดตั้ง
  • ช่างไฟฟ้า
ชื่อ,สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สัญชาติ
ศาสนา
เพศ
สถานภาพ
น้ำหนัก
ส่วนสูง
สภาวะทางทหาร
เบอร์โทรติดต่อที่สะดวก
Email
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
บิดา ชื่อ,สกุล
อายุ
อาชีพ
มารดา ชื่อ,สกุล
อายุ
อาชีพ
คู่สมรส ชื่อ,สกุล
อายุ
อาชีพ
มีบุตรจำนวน มีพี่น้องจำนวน
ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน สาขา ปีที่จบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
  หมายเหตุอื่นๆ

1.
ชื่อบริษัท
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ตำแหน่งงาน
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
เงินเดือน
สาเหตุที่ออก
2.
3.
4.
5.

  1. ภาษาไทย
การพูด
การอ่าน
การเขียน
  2. ภาษาอังกฤษ
  3. ภาษาญี่ปุ่น
  4. ภาษาอื่นๆ
ทราบข่าวการสมัครงานจากที่ใด
ท่านเคยป่่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ โปรดระบุรายละเอียด
ท่านเคยต้องโทษคดีความมาก่อนหรือไม่ โปรดระบุรายละเอียด
อธิบาย นำเสนอสั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
หมายเหตุอื่นๆ
  1. แนบไฟล์เอกสาร     2. แนบไฟล์เอกสาร  
  3. แนบไฟล์เอกสาร     4. แนบไฟล์เอกสาร  
  5. แนบไฟล์เอกสาร     6. แนบไฟล์เอกสาร